No.1 No.2 No.3 No.4 No.5

常務取締役
ハウル

支配人 1000万Player V2

コール隊長
ミチ

ホスト長

まひろ
No.6 No.7 No.8 No.9 No.10

紫葉

せん

ゆう


ビーバー